تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سیستم های چند رسانه ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های چند رسانه ای

مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 11,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 34
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 9,800 تومان
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 44
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 21