مقالات ترجمه شده رشته مردم شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مردم شناسی
ترجمه مقاله مباحث رسانه های اجتماعی در میان جوانان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مباحث رسانه های اجتماعی در میان جوانان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله بازاریابی برای نوجوانان - مجله ابسکو Ebsco

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای مدیریت آموزش - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش به عنوان راهبردی برای مدیریت آموزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

دانلود ترجمه مقاله تعاریف تاب آوری اجتماع

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله نقد برابری سلامت بازاریابی اجتماعی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نقد برابری سلامت بازاریابی اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله بررسی خشونت در محیط کار - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی خشونت در محیط کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله تحلیل جامعه شناختی از طریق گذران اوقات فراغت

دانلود ترجمه مقاله تحلیل جامعه شناختی از طریق گذران اوقات فراغت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18