مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی دام

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیولوژی دام
ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

دانلود ترجمه مقاله سیاست توسعه کسب و کارهای کشاورزی یکپارچه

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 37