تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سازه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه

مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 12,800 تومان
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 1984
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 10