مقالات ترجمه شده رشته ادبیات

لیست مقالات ترجمه شده رشته ادبیات
ترجمه مقاله تقریبی برای نقش کلیدی اما نامحسوس ترجمه در جهانی شدن

ترجمه مقاله تقریبی برای نقش کلیدی اما نامحسوس ترجمه در جهانی شدن

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله اصول نگارش و انتشار مقاله تحقیق

ترجمه مقاله اصول نگارش و انتشار مقاله تحقیق

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ایجاد حس فونولوژیکی از شعر بی معنی

ترجمه مقاله ایجاد حس فونولوژیکی از شعر بی معنی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ارتباط آواشناسی و معناشناسی در اشعار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط آواشناسی و معناشناسی در اشعار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله جملات مجهول در عربی اردنی بر مبنای رویکرد کمینگی

ترجمه مقاله جملات مجهول در عربی اردنی بر مبنای رویکرد کمینگی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مجهول کوتاه در عربی معیار بر مبنای رویکرد کمینه گرا

ترجمه مقاله مجهول کوتاه در عربی معیار بر مبنای رویکرد کمینه گرا

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مروری بر مجهول در زبان ژاپنی

ترجمه مقاله مروری بر مجهول در زبان ژاپنی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تأثیرات نسبی در پردازش واژگان و معناشناختی افعال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیرات نسبی در پردازش واژگان و معناشناختی افعال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18