مقالات ترجمه شده رشته دندانپزشکی ترمیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته دندانپزشکی ترمیمی
ترجمه مقاله شکستگی ریشه افقی در دندان های خلفی بدون ترومای دندانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکستگی ریشه افقی در دندان های خلفی بدون ترومای دندانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله درباره آنالیز اولیه ایمپلنت های دندانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درباره آنالیز اولیه ایمپلنت های دندانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله لیزر در دندانپزشکی

ترجمه مقاله لیزر در دندانپزشکی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله عوارض مرتبط با پروتزهای متحرک نگه داشته شده با ایمپلنت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوارض مرتبط با پروتزهای متحرک نگه داشته شده با ایمپلنت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درد مداوم و اختلال حسی عصبی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مارکرهای بیولوژیک شکست ایمپلنت ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله جنبه خوردگی ایمپلنت های دندانی - نشریه Scirp

ترجمه مقاله جنبه خوردگی ایمپلنت های دندانی - نشریه Scirp

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

ترجمه مقاله خواص مکانیکی مواد ترمیمی دندانپزشکی - نشریه SciELO

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12