مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش انتقال

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش انتقال
ترجمه مقاله آنالیز بهبود بهره وری انرژی از طریق انتقال انرژی بی سیم - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آنالیز بهبود بهره وری انرژی از طریق انتقال انرژی بی سیم - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله یک مقاله بررسی در ارتباط با صدا بر روی پروتکل اینترنت (VoIP)

ترجمه مقاله یک مقاله بررسی در ارتباط با صدا بر روی پروتکل اینترنت (VoIP)

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله ساختار شبکه حسگر بی سیم Polytropon - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار شبکه حسگر بی سیم Polytropon - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تاثیر برنامه اقتصادی پزشکی از راه دور کودکان

ترجمه مقاله تاثیر برنامه اقتصادی پزشکی از راه دور کودکان

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله پنج مرحله اصلی برای ساخت موفق برنامه های موبایل

ترجمه مقاله پنج مرحله اصلی برای ساخت موفق برنامه های موبایل

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کشف منبع مبتنی بر مورچه و مدیریت اعتماد آگاه از تحرک پذیری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کشف منبع مبتنی بر مورچه و مدیریت اعتماد آگاه از تحرک پذیری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تاثیر اینترنت بر استراتژی قیمت گذاری خطوط هوایی کم هزینه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اینترنت بر استراتژی قیمت گذاری خطوط هوایی کم هزینه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله شخیص حالت جزیره ای با منطقه غیر قابل شناسایی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شخیص حالت جزیره ای با منطقه غیر قابل شناسایی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25