دانلود مقالات ترجمه شده مجله Ncbi

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Ncbi به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله تاثیر تغییر موقعیت و تحرک پس از عمل بر عوارض جانبی عمل آنژیوگرافی

ترجمه مقاله تاثیر تغییر موقعیت و تحرک پس از عمل بر عوارض جانبی عمل آنژیوگرافی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اثربخشی درمان های دستی در درمان سندروم تونل کارپ - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله اثربخشی درمان های دستی در درمان سندروم تونل کارپ - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله شناختن نشانه ها و علائم بیماری دیابت - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله شناختن نشانه ها و علائم بیماری دیابت - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله درک ارتباط بین اختلال شخصیت و پرخاشگری - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله درک ارتباط بین اختلال شخصیت و پرخاشگری - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله سمفونی های سبز صدایی برای مطالعه ارتباطات صوتی در گیاهان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله سمفونی های سبز صدایی برای مطالعه ارتباطات صوتی در گیاهان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آنژیوژنز در سرطان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آنژیوژنز در سرطان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تشخیص کاندیدیازیس تهاجمی با استفاده از PCR - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله تشخیص کاندیدیازیس تهاجمی با استفاده از PCR - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله وزیکول های خارج سلولی در سرطان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله وزیکول های خارج سلولی در سرطان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ملاتونین و بیماری های میتوکندریایی انسان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله ملاتونین و بیماری های میتوکندریایی انسان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله miR-21 یک RNA چند وجهی کوچک - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله miR-21 یک RNA چند وجهی کوچک - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله کارایی گل بنفشه در درمان بیخوابی مزمن - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10