مقالات ترجمه شده ارزان گردشگری و توریسم

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته گردشگری و توریسم
ترجمه مقاله مدیریت بحران استراتژیک در توریسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت بحران استراتژیک در توریسم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ایجاد ارزش ویژه برند از طریق گردشگری صنعتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ایجاد ارزش ویژه برند از طریق گردشگری صنعتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار در توریسم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار در توریسم - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای گردشگری مبتنی بر جامعه پایدار - نشریه MDPI

ترجمه مقاله یک رویکرد یکپارچه برای گردشگری مبتنی بر جامعه پایدار - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله مدل سازی وفاداری به مقصد در گردشگری جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی وفاداری به مقصد در گردشگری جهانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تناقض های استدلالی در راهبردهای بازاریابی گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تناقض های استدلالی در راهبردهای بازاریابی گردشگری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش رهبری عقل گرا در افزایش عملکرد شغلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21