تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10