تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر

مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 51
مبلغ: 19,800 تومان
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14