مقالات ترجمه شده ارزان مهندسی پزشکی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی پزشکی
ترجمه مقاله نظارت و تشخیص تشنج نوزادی با پردازش سیگنال ویدیویی

ترجمه مقاله نظارت و تشخیص تشنج نوزادی با پردازش سیگنال ویدیویی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله الگوریتم های پردازش عکس دیجیتال در رتینوپاتی دیابتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم های پردازش عکس دیجیتال در رتینوپاتی دیابتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله الگوریتم های مبتنی بر رمز برای انتقال تصویر پزشکی امن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله الگوریتم های مبتنی بر رمز برای انتقال تصویر پزشکی امن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله نوفه زدایی تصاویر DT-MR با PCA تکرار کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوفه زدایی تصاویر DT-MR با PCA تکرار کننده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله برآورد نوفه MRI و نوفه زدایی  MRI با بکارگیری PCA غیر موضعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد نوفه MRI و نوفه زدایی MRI با بکارگیری PCA غیر موضعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله تحلیل و تفسیر نیروهای واکنشی زمینی در قدم زنی نرمال

ترجمه مقاله تحلیل و تفسیر نیروهای واکنشی زمینی در قدم زنی نرمال

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله روش جدید استخراج ECG جنین جدید با استفاده از مقدار چولگی آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش جدید استخراج ECG جنین جدید با استفاده از مقدار چولگی آن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تداخل بین پرده های مغناطیسی جراحی و ضربان ساز ها - نشریه BMC

ترجمه مقاله تداخل بین پرده های مغناطیسی جراحی و ضربان ساز ها - نشریه BMC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله پیش بینی تشنج با خصوصیات محلی و کلی نوسانی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیش بینی تشنج با خصوصیات محلی و کلی نوسانی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24