مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک گرایش الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فوتونیک گرایش الکترونیک
ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد سیستم های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله گیت های منطقی نوری AND و OR کاملا یکپارچه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیت های منطقی نوری AND و OR کاملا یکپارچه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله گیت چند منطقی XOR-NAND-OR و XNOR–NOT تمام نوری و همزمان مبتنی بر MMI - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گیت چند منطقی XOR-NAND-OR و XNOR–NOT تمام نوری و همزمان مبتنی بر MMI - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله سوئیچ شکاف نواری فعال فوتونی مبتنی بر چاه چند کوانتومی GaInNAs - نشریه IEEE

ترجمه مقاله سوئیچ شکاف نواری فعال فوتونی مبتنی بر چاه چند کوانتومی GaInNAs - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

دانلود ترجمه مقاله لیزر کریستال فوتونی پرتو های سهمی یک بعدی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بیزین و ترکیب دمپستر-شافر - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بیزین و ترکیب دمپستر-شافر - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 55
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

دانلود ترجمه مقاله توسعه آمپلی فایر فیبر در سیستم های مخابراتی WDM

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16