دانلود مقالات ترجمه شده مجله IJARCCE

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IJARCCE به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله قطعه بندی رگ خونی و قطعه بندی دیسک اپتیک تصاویر شبکیه ای - نشریه IJARCCE

ترجمه مقاله قطعه بندی رگ خونی و قطعه بندی دیسک اپتیک تصاویر شبکیه ای - نشریه IJARCCE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله راه حل تصدیق برای حملات امنیتی در VANET - نشریه IJARCCE

ترجمه مقاله راه حل تصدیق برای حملات امنیتی در VANET - نشریه IJARCCE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله جمع کننده گزینش رقم نقلی دارای BEC و RCA - نشریه IJARCCE

ترجمه مقاله جمع کننده گزینش رقم نقلی دارای BEC و RCA - نشریه IJARCCE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تحلیل جمع کننده توان پایین پرسرعت و با فضای کارآمد - نشریه IJARCCE

ترجمه مقاله تحلیل جمع کننده توان پایین پرسرعت و با فضای کارآمد - نشریه IJARCCE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11