مقالات ترجمه شده ارزان علوم ارتباطات اجتماعی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته علوم ارتباطات اجتماعی
ترجمه مقاله نظریه پردازی تاریخ روابط عمومی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نظریه پردازی تاریخ روابط عمومی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال و تغییر در الگو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال و تغییر در الگو - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 13