ترجمه مقاله آینده پژوهش های هوش در عصر آینده هوش مصنوعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آینده پژوهش های هوش در عصر آینده هوش مصنوعی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۶۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آینده پژوهش های هوش در عصر آینده هوش مصنوعی با تأمل ویژه بر جنبش های فلسفی تراانسانگرایی و پساانسانگرایی
عنوان انگلیسی
The future of intelligence research in the coming age of artificial intelligence – With a special consideration of the philosophical movements of trans- and posthumanism
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2021
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس و تامسون رویترز
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
2.490 در سال 2020
شاخص H_index مجله
93 در سال 2021
شاخص SJR مجله
1.460 در سال 2020
شناسه ISSN مجله
0160-2896
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2020
کد محصول
12161
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ندارد ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ندارد ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
ندارد ☓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
فرضیه
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
مجله
هوش - Intelligence
دانشگاه
موسسه روانشناسی، دانشگاه گراتس، اتریش
کلمات کلیدی
هوش، هوش مصنوعی، تراانسانگرایی، پساانسانگرایی، ارتقا
کلمات کلیدی انگلیسی
Intelligence - Artificial intelligence - Transhumanism - Posthumanism - Enhancement
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.intell.2021.101563
فهرست مطالب
چکیده
1. روش های ارتقا برای افزایش قابلیت های روان شناختی انسان ها
2. دلالت های اجتماعی به کارگیری ارتقای شناختی
3. هوش مصنوعی در برابر هوش انسانی
4. یگانگی و هوش برتر
5. دلالت ها برای پژوهش های هوش
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
   
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Artificial intelligence (AI) is a hot topic in society as it seems to extend and challenge human cognitive capacity. Yet, it is surprising that human intelligence research in particular and psychology in general has so far contributed very little to the ongoing debates on AI and the related philosophical movements of trans- and posthumanism. Transhumanism promotes the development of technologies that aim at strongly enhancing human psychological (especially intellectual) capacities, achieved by applying neuroscience methods such as transcranial electric/magnetic stimulation (TES, TMS), brain–computer interfaces (BCIs), deep-brain stimulation (DBS), pharmacological and even nanotechnological methods aimed at brain repair or enhancement of brain plasticity. The goal is to achieve a “post-human future,” in which current problems of human mankind should finally be solved. In this contribution I will (1) describe current neuroscientific and pharmacological methods that aim at enhancing human intelligence and how successful they can currently be considered; (2) outline potential implications of a wider application of cognitive enhancements (viewed from a societal perspective, and from an evolutionary perspective of individual differences); (3) outline commonalities and differences between concepts of human versus artificial intelligence; (4) discuss the promises and perils of an (artificial) “super-intelligence” (sensu Nick Bostrom); and (5) consider how psychology could or should contribute to the development of such a “super-intelligence.” Finally, I will try to answer the question: What are the implications of our knowledge on individual differences in psychological traits (e.g., cognitive and social/emotional traits, values) for the further development of AI?

Worldwide, artificial intelligence (AI) has become a hot topic in many sciences as well as in public debates. AI is supposed to simulate human intelligence in order to support or even extend humans' abilities (Otte, 2019). However, the development and application of AI systems is also accompanied by challenges and risks for humanity. In the future, AI systems might, for instance, challenge human cognitive capacity

5. Implications for intelligence research

Someday humans might not be able to keep up with AI(s) anymore and, while currently (cognitive) intelligence could be considered one of the most important human psychological traits, this might no longer be the case in 20, 50, or 100 years. What is then left for humans? Will the “niche” of humans be the social/emotional competence and/or creativity? Currently, emotions and social processes cannot be “coded” in the form of algorithms to run on computers, thus these processes might remain the specialty of humankind.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هوش مصنوعی موضوع داغی در جامعه است چون به نظر میرسد که ظرفیت شناختی انسان را گسترش و تغییر میدهد. با وجود این، شگفتآور است که پژوهشهای هوش انسان بهطور اخص و روانشناسی بهطور اعم تاکنون سهم بسیار اندکی در مناظرههای کنونی پیرامون هوش مصنوعی و جنبشهای فلسفی مرتبط تراانسانگرایی و پساانسانگرایی داشتهاند. تراانسانگرایی توسعهی فنآوریهایی را ترویج میکند که بر آن هستند تا قویاً ظرفیتهای روانشناختی انسان (بهویژه هوشی) را ارتقا بخشند و این امر از راه بهکار بستن روشهای علوم اعصاب همچون تحریک مغناطیسی مغز (TES، TMS)، رابطهای مغز-رایانه (BCIs)، شبیهسازی عمقی مغز (DBS)، روشهای داروشناختی و حتی فنآوری نانو با هدف ترمیم مغز یا ارتقای انعطافپذیری مغز تحقق مییابد. هدف آن است که به یک «آیندهی پساانسان» دست یابیم که در آن مسائل کنونی بشریت میبایستی در نهایت حل شوند. در این نوشتار من: 1) روشهای علوم اعصاب و داروشناختی کنونی که بر آنند تا هوش انسان را ارتقا بخشند و اینکه در حال حاضر تا چه اندازه میتوان آنها را موفق در نظر گرفت، تشریح خواهم کرد؛ 2) دلالتهای بالقوهی کاربرد گستردهتر ارتقاهای شناختی (از منظر اجتماعی، و از منظر تکاملیِ تفاوتهای فردی) را بهاختصار برخواهم شمرد؛ 3) شباهتها و تفاوتهای میان مفاهیم هوش انسانی و هوش مصنوعی را توضیح خواهم داد؛ 4) دربارهی امیدها و خطرات یک «هوش برتر» (مصنوعی) (به تعبیر نیک بوستروم) بحث خواهم کرد؛ و 5) به این میپردازم که چگونه روانشناسی میتواند و میبایست در توسعهی چنین «هوش برتری» مشارکت کند. در پایان خواهم کوشید تا به این پرسش پاسخ دهم: دلالتهای دانش ما دربارهی تفاوتهای فردی به لحاظ خصوصیات روان-شناختی (برای نمونه، خصوصیات شناختی و اجتماعی/عاطفی، ارزشها) برای توسعهی بیشتر هوش مصنوعی چیست؟

در سراسر جهان، هوش مصنوعی به موضوع داغی در بسیاری علوم و نیز در مناظرهها و محافل عمومی تبدیل شده است. هوش مصنوعی قرار است هوش انسانی را شبیهسازی کند تا تواناییهای انسانها را پشتیبانی یا حتی ارتقا بخشد (اوتی، 2019). با وجود این، توسعه و کاربرد سیستمهای هوش مصنوعی همچنین دارای چالشها و خطرهایی برای بشر است. برای نمونه، در آینده، سیستمهای هوش مصنوعی ظرفیت شناختی انسان را به چالش میکشند.

5. دلالتها برای پژوهشهای هوش

روزی ممکن است انسانها دیگر نتوانند به پای هوش مصنوعی برسند. در حالی که هماکنون هوش (شناختی) را میتوان یکی از مهمترین خصوصیات روانشناختی انسان تلقی کرد، این موضوع ممکن است در 20، 50 یا 100 سال آینده دیگر صادق نباشد. در آن صورت چه چیزی برای انسانها باقی میماند؟ آیا «مزیت» انسانها توانش اجتماعی/عاطفی و یا خلاقیت خواهد بود؟ در حال حاضر، عواطف و فرایندهای اجتماعی را نمیتوان در قالب الگوریتمهایی «کدگذاری» کرد و روی رایانهها اجرا نمود، بنابراین، این فرایندها ممکن است ویژگی خاص بشر باقی بمانند.


بدون دیدگاه