تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

پشتیبانی و تیکت

برای ارسال درخواست پشتبیانی، روی دکمه ارسال پیام جدید کلیک نمایید. برای آگاهی از پاسخ پشتیبان، ساعاتی بعد روی دکمه مشاهده پاسخ کلیک نمایید.

 

ارسال تیکیت پشتیبانی جدید به سایت ایران عرضه:

ارسال تیکت

 مشاهده پاسخ و همچنین تیکت های قبلی:

مشاهده پاسخ