تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رقابت و اثر متقابل بین برهمکنشهای حفره-سیگما و حفره-پای – نشریه ACS

عنوان فارسی: رقابت و اثر متقابل بین برهمکنشهای حفره-سیگما و حفره-پای: مطالعه ای محاسباتی بر روی کمپلکسهایی با نسبت 1:1 و 1:2بین نیتریل هالیدها (O2NX) و آمونیاک
عنوان انگلیسی: Competition and Interplay between σ-Hole and π-Hole Interactions: A Computational Study of 1:1 and 1:2 Complexes of Nitryl Halides (O2NX) with Ammonia
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2012 نشریه : ACS
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8578 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.51Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی فیزیک
مجله: مجله شیمی فیزیک A
دانشگاه: گروه شیمی کوانتومی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، ایران
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.جزئیات محاسبه

3.نتایج

4.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Quantum calculations at the MP2/cc-pVTZ, MP2/aug-cc-pVTZ, and CCSD(T)/ccpVTZ levels have been used to examine 1:1 and 1:2 complexes between O2NX (X = Cl, Br, and I) with NH3. The interaction of the lone pair of the ammonia with the σ-hole and π-hole of O2NX molecules have been considered. The 1:1 complexes can easily be differentiated using the stretching frequency of the N−X bond. Thus, those complexes with σ-hole interaction show a blue shift of the N−X bond stretching whereas a red shift is observed in the complexes along the π-hole. The SAPTDFT methodology has been used to gain insight on the source of the interaction energy. In the 1:2 complexes, the cooperative and diminutive energetic effects have been analyzed using the many-body interaction energies. The nature of the interactions has been characterized with the atoms in molecules (AIM) and natural bond orbital (NBO) methodologies. Stabilization energies of 1:1 and 1:2 complexes including the variation of the zero point vibrational energy (ΔZPVE) are in the ranges 7−26 and 14−46 kJ mol−1 , respectively

نمونه متن ترجمه

چکیده

محاسبات کوانتومی در سطوح تئوری MP2/cc-PVTZ و MP2/aug-cc-PVTZ و CCSD(T)/cc-PVTZ برای مطالعه کمپلکسهایی با نسبت 1:1و 1:2 بین نیتریل هالیدها ،(NO2X . X=Cl. Br. I) و آمونیاک ،NH3، در این پژوهش انجام شده اند. برهمکنش جفت الکترون تنهای آمونیاک با حفره سیگما و حفره پای مولکولهای NO2X ، مورد مطالعه قرار گرفته اند. کمپلکس 1:1 نیتریل هالیدها-آمونیاک براحتی با استفاده از فرکانس کششی پیوند N-X شناسایی میشود. بنابراین، این کمپلکسها با برهمکنش حفره-سیگما برای پیوند N-X ، یک شیفت به ناحیه آبی فرکانسهای کششی نشان میدهند. در حالیکه برای کمپلکسهایی با برهمکنش حفره-پای یک شیفت قرمز در ناحیه فرکانسی مشاهده میشود. تکنیک SAPT-DFT (ترکیب تئوری اختلالی تقارن پذیر با تئوری تابعیت چگالی) به منظور درک منشاء انرژی برهمکنش این پیوندها دراین مقاله استفاده شده است. در کمپلکسهای 1:2 نیتریل هالید-آمونیاک ، کارکردهای اشتراکی و ناچیز انرژی پیوندی ، توسط انرژیهای برهمکنش سیستمهای چندمولکولی آنالیز شده اند. ماهیت برهمکنشها با تکنیکهای اتمها در مولکولهای "بیدر" (AIM) و اربیتالهای پیوندی طبیعی (NBO)، مشخص شده اند. انرژیهای پایداری کمپلکسهای 1:1 و 1:2 نیتریل هالید-آمونیاک به ترتیب دارای تغییرات انرژی ارتعاشی نقطه صفر (ΔZPVE) ،در محدوده 26-7 و 46-14 کیلوژول برمول هستند.