تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 40
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18