ترجمه مقاله بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی محیطی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی محیطی - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی محیطی
عنوان انگلیسی
Examining the relationships between organizational culture, knowledge management and environmental responsiveness capability
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
23
سال انتشار
2014
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F478
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی و مدیریت سازمانهای دولتی
مجله
مجله سیستم های اطلاعات و مدیریت دانش - The journal of information and knowledge management systems
دانشگاه
گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
کلمات کلیدی
توانایی پاسخگویی محیطی، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، ایران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بررسی نظری پیشینه تحقیق
فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش
توانایی پاسخگویی محیطی
فرهنگ سازمانی و ERC
فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش
KM و ERC
مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
نمونه آماری
اقدامات
فرهنگ سازمانی.
مدیریت دانش
قابلیت پاسخگویی محیطی
مدل های ارزیابی تحقیق
مدل ساختاری تحقیق
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The main aim of this paper is to study the effects of organizational culture on environmental responsiveness capability (ERC), both directly and through the mediation of knowledge management (KM) in selected Iranian Industrial Research Organizations (IIRO). Furthermore, the effects of four types of organizational culture on ERC and KM in the target population are compared. Design/methodology/approach – Relationships between the ERC, KM and organizational culture are considered using survey data through the structural equation modelling approach. Five-point Likert questionnaire has been used as a tool for measuring variables. The authors sample includes 276 members of 13 selected target organizations whose names are not mentioned due to prior agreement. Findings – Results show that organizational culture has a positive and significant relationship with ERC, both directly and indirectly through the mediation of KM. Additionally, compared with other types of organizational cultures, innovativeness culture has the highest correlation with ERC, both directly and through KM as a mediating variable. Furthermore, cooperativeness culture has a direct significant relationship with ERC, whereas consistency and effectiveness cultures indirectly have significant and positive relationships with ERC through KM. Therefore, results of this research provide appropriate evidence that ERC can be affected directly by innovativeness culture and KM. Originality/value – The advantage of this paper compared to other related research is to study on ERC based on cultural and knowledge-related variables. Hence, it can extend the literature of ERC, and it can be useful for the managers who are dealing with industrial research company.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف - هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی قابلیت پاسخگویی محیطی (ERC)، هم به طور مستقیم و هم از طریق مدیریت دانش (KM) در سازمان های منتخب تحقیقاتی صنعتی ایران (IIRO) است. علاوه بر این، اثرات چهار نوع فرهنگ سازمانی بر ERC و KM در جمعیت ر هدف نیز مقایسه می شود. طراحی / روش شناسی / رویکرد - روابط بین ERC، KM و فرهنگ سازمانی با استفاده از بررسی داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری در نظر گرفته می شود. پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت به عنوان ابزاري براي ارزیابی متغيرها استفاده شد. نمونه نویسندگان شامل 276 نفر از اعضای 13 سازمان برگزیدۀ هدف می باشد که نام آنها به دلیل توافق قبلی ذکر نشده است. یافته ها - نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با ERC، به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق میانجیگری KM دارد. علاوه بر این، در مقایسه با انواع فرهنگ سازمانی دیگر، فرهنگ نوآوری بالاترین همبستگی با ERC، هر دو به طور مستقیم و یا از طریق KM به عنوان یک متغیر واسطه دارد.
علاوه بر این، فرهنگ مشارکتی نیز رابطه مستقیم معناداری با ERCدارد، در حالی که فرهنگ سازگاری و اثربخشی به طور غیر مستقیم ارتباط معنا دار و مثبتی با ERC از طریق KM دارد. بنابراین، نتایج این تحقیق شواهد مناسبی ارائه می دهد که ERC می تواند به طور مستقیم توسط فرهنگ نوآوری و KM تحت تأثیر قرار گیرد.
اصالت / ارزش - مزیت این مقاله در مقایسه با سایر تحقیقات مربوطه بررسی ERC مبتنی بر متغیرهای مرتبط با فرهنگ و دانش می باشد. بنابراین، می توان پیشینه ERC را گسترش و این می تواند برای مدیران مفید باشد که با شرکت تحقیقاتی صنعتی برخورد می کنند.

بدون دیدگاه