ترجمه مقاله رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط

ترجمه مقاله رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی در زنان مسن دارای سابقه سقوط، ترس از سقوط و کیفیت زندگی در افراد مسن
عنوان انگلیسی
Relationship between Fear of Falling and Quality of Life in Older Women Fallers Fear of Falling and Quality of Life in Older
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2017
نشریه
Medcraveonline
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8396
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی شناخت
دانشگاه
گروه فیزیوتراپی و کاردرمانی، دانشگاه ایالتی سن پائولو، برزیل
کلمات کلیدی
مسن (Aging)، کیفیت زندگی (Quality of life)، سقوط تصادفی (Accidental falls)، ترس از سقوط (Fear of falling)
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
نمونه
گردآوری داده ها
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
نتیجه گیری
قدردانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Fear of falling common in older people and can be associated with poor quality of life. Objectives: to evaluate the relation between fear of falling and the quality of life and if there is difference in the quality of live according with the level of fear of elder women with a history of falls. Methods: The quality of life (SF36) and fear of falling (FES-I) were assessed in 22 older women fallers. The correlation between fear of falling and quality of life was made using Pearson and Sperman coefficient and the comparison by t test and by the Mann-Whitney test, with p < 0.05. Results: The data showed that of 8 domains of SF36, there was a significant correlation in four with the fear of falling. Was possible observed too that fallers elder with low concern had better scores in the SF36 than elders with high concern. Conclusion: fear of falling maintains a relationship with the quality of life and that the greater the fear, worse the quality of life at the women elderly fallers.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ترس از سقوط در افراد مسن شایع بوده و می تواند با کیفیت پایین از زندگی ارتباط داشته باشد.
هدف: ارزیابی ارتباط بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی و بررسی احتمال وجود تفاوت در کیفیت زندگی با توجه به سطح ترس زنان مسن دارای سابقه سقوط.
روش ها: کیفیت زندگی (SF36) و ترس از سقوط (FES-I) در 22 زن مسن دارای سابقه سقوط مورد ارزیابی قرار گرفت. ارتباط بین ترس از سقوط و کیفیت زندگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و مقایسه با آزمون t و با استفاده از آزمون من – ویتنی با 0.05 ≤ p صورت پذیرفت.
نتایج: داده ها نشان داد که از 8 حوزه SF36، همبستگی معنی داری در چهار حوزه با ترس از سقوط وجود دارد. ممکن مشاهده شود که سالمند دارای سابقه سقوط با نگرانی کم، نمرات بهتری در SF36 نسبت به سالمندان با نگرانی بالا داشته باشد.
نتیجه گیری: ترس از سقوط با کیفیت زندگی رابطه داشته و هر چه ترس بیشتر باشد کیفیت زندگی در زنان دارای سابقه سقوط سالمند بدتر می شود.