مقالات ترجمه شده رشته ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان

لیست مقالات ترجمه شده رشته ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان
ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

ترجمه مقاله سمیت خوراکی حاد ناشی از عوامل غنی از ترکیبات فنولی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بیماری زایی و عوامل ویرولانس (قدرت بیماریزایی) فیتوباکتری

ترجمه مقاله بیماری زایی و عوامل ویرولانس (قدرت بیماریزایی) فیتوباکتری

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

دانلود ترجمه مقاله آفات کش ها و اهمیت کیفیت خاک

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی آفات کش های اسپری برگی و خاکی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4