مقالات ترجمه شده رشته چینه و فسیل شناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته چینه و فسیل شناسی
ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله اولین ثبت سخت پوستان میوسن در استان هرمزگان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13