تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پول و بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد پول و بانکداری

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 48
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17