تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ریاضی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی کاربردی

مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 9