مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک بیومتری

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک بیومتری
ترجمه مقاله پرورش بک کراس با کمک نشانگر برای ترکیب مقاومت زنگار چندگانه در گندم

ترجمه مقاله پرورش بک کراس با کمک نشانگر برای ترکیب مقاومت زنگار چندگانه در گندم

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله ویرایش RNA در اندام های گیاهی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ویرایش RNA در اندام های گیاهی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25