مقالات ترجمه شده ارزان زمین شناسی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته زمین شناسی
ترجمه مقاله تخریب پوسته های بیولوژیکی خاک - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تخریب پوسته های بیولوژیکی خاک - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پهنه بندی خطر فرسایش منطقه ای برای پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پهنه بندی خطر فرسایش منطقه ای برای پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله ترکیب اندازه گیری های سزیم 137 و داده های بار رسوب معلق

ترجمه مقاله ترکیب اندازه گیری های سزیم 137 و داده های بار رسوب معلق

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله کاربرد کانی شناسی شاخص سنگین در اکتشاف کانی

ترجمه مقاله کاربرد کانی شناسی شاخص سنگین در اکتشاف کانی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17