مقالات ترجمه شده ارزان ریاضی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته ریاضی
ترجمه مقاله موازی سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی چند هدفه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موازی سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی چند هدفه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تحلیل رویکرد مسئله الحاقی برای شناسایی ضریب انتشار مجهول - نشریه IOP

ترجمه مقاله تحلیل رویکرد مسئله الحاقی برای شناسایی ضریب انتشار مجهول - نشریه IOP

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله یک رویکرد نیمه مدولار برای برنامه نویسی پویای گسسته - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک رویکرد نیمه مدولار برای برنامه نویسی پویای گسسته - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدل های ریاضی رشد تومور

ترجمه مقاله مدل های ریاضی رشد تومور

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله محاسبه عدد وینر و شاخص های هایپر وینر گراف های کیلی واحد

ترجمه مقاله محاسبه عدد وینر و شاخص های هایپر وینر گراف های کیلی واحد

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله انتقال اطلاعات راهبردی - نشریه JSTOR

ترجمه مقاله انتقال اطلاعات راهبردی - نشریه JSTOR

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1982
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مطالعه مدل ‌های تحلیل پوششی بدون ورودی‌ های صریح - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه مدل ‌های تحلیل پوششی بدون ورودی‌ های صریح - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله افزودن باورهای اطلاعاتی به مدل تفکر راهبردی بازیگران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افزودن باورهای اطلاعاتی به مدل تفکر راهبردی بازیگران - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله الگوریتم منطقی سه گانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم منطقی سه گانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1991
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5