دانلود مقالات ترجمه شده مجله CellPress

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله CellPress به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله T - سلول های تنظیمی القایی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله T - سلول های تنظیمی القایی - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله فعالیت ROR ها و لیگاندهای آن ها در (پاتو) فیزیولوژی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله فعالیت ROR ها و لیگاندهای آن ها در (پاتو) فیزیولوژی - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله از ساختار لکتین تا گلیکومیک های کاربردی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله از ساختار لکتین تا گلیکومیک های کاربردی - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله دریافت ABA و علامت دهی - نشریه CellPress

ترجمه مقاله دریافت ABA و علامت دهی - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله جابه جایی Dientamoeba fragilis با کرمک یا کیست - نشریه CellPress

ترجمه مقاله جابه جایی Dientamoeba fragilis با کرمک یا کیست - نشریه CellPress

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج - مجله CellPress

دانلود ترجمه مقاله آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گرده برنج - مجله CellPress

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20