مقالات ترجمه شده رشته دریانوردی

لیست مقالات ترجمه شده رشته دریانوردی
ترجمه مقاله سیستم مشارکتی مدیریت زنجیره تامین برای زنجیره لجستیک دریایی در بنادر

ترجمه مقاله سیستم مشارکتی مدیریت زنجیره تامین برای زنجیره لجستیک دریایی در بنادر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 30