تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان مقالات انگلیسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : ترجمه نشده
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 44
مبلغ: 39,800 تومان
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 39
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 17