تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوش مصنوعی

سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 9,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 64 (4 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 54
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 10,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 36
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 22 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 25