تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 27
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 15