تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود رایگان مقالات انگلیسی داده کاوی

سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : ترجمه نشده
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 38