تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تعیین محدوده آسایش حرارتی با مدل Olegy در اقلیم شهر اهواز

عنوان فارسی: تعیین محدوده آسایش حرارتی در اقلیم شهر اهواز با استفاده از مدل Olegy
عنوان انگلیسی: Determining the Thermal Comfort Range in the Climate of the City Of Ahwaz Using the Olegy Model
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2014 نشریه : Soeagra
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6549 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.00Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: جغرافیا، شهرسازی، معماری و عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، تکنولوژی معماری و عمران محیط زیست
مجله: پیشرفت ها در تحقیقات زیستی - Advances in Bioresearch
دانشگاه: گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
کلمات کلیدی: اقلیم، معماری، آسایش حرارتی، مدل Olegy، مشاور اقلیم
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مطالعات پیشینه و فعالیتهای علمی انجام شده

مواد و روشها

بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Urbanization and urban development is associated with a rapid increase in population, development of industrial activities, the irregular use of fossil fuels, and serious damage to the environment. Harmony between architecture and climate of different areas causes increasing the heating or cooling energy use in buildings, which has a negative impact on both economic and environment. Hence, it is necessary to determine the thermal comfort of area by identifying features of each area. This research using statistics for 10 years from the synoptic stations of Ahwaz and calculating the monthly and annual mean of relative humidity and monthly mean of dry temperatures in Ahwaz during 1996-2005 has investigated the study and comparison of thermal comfort in Ahwaz city using Olegy method, evaluation of climatic conditions in different months, and drawing up the bio-climatic graph of Ahwaz city with software “Climate Consultant”. According to the Olegy graph and upper and lower ranges of thermal comfort in summer and winter in Ahwaz city, the results showed that only four months (March, April, October and November) were in the range of thermal comfort, as well as five months (May, June, July, August and September) were in a position where is not possible for people to feel comfort without air flow and cooling due to evaporation of particles. In three months (January, February, and December), it cannot feel comfort without exposure to the heat of sunlight or artificial heating sources. The results of this study can be used in the maximum use of environmental potential to save the energy consumption, enhance the quality of comfort in residential environments, and make a healthy environment

نمونه متن ترجمه

چکیده

شهرنشینی و توسعه شهری با افزایش سریع جمعیت، توسعه فعالیتهای صنعتی و کاربرد نامنظم سوخت های فسیلی و آسیب جدی به محیط ارتباط دارد. هماهنگی بین معماری و آب و هوای (اقلیم) مناطق مختلف سبب افزایش کاربرد انرژی گرمایشی یا سرمایشی در ساختمان ها می شود که تاثیر منفی بر اقتصاد و محیط اعمال می نماید. بنابراین، تعیین آسایش حرارتی منطقه با شناسایی ویژگیهای هر منطقه لازم و ضروری می باشد. این تحقیق با استفاده از آمارهای 10 سال از ایستگاههای سینوپتیک اهواز ومحاسبه میانگین ماهانه و سالانه رطوبت نسبی و میانگین ماهانه دماهای خشک در اهواز درطول سالهای 2005- 1996، مطالعه و مقایسه آسایش حرارتی در شهر اهواز را با استفاده از روش Olegy مورد پژوهش قرار داده، شرایط اقلیمی یا آب و هوایی در ماههای مختلف را موردارزیابی قرار داده و گراف زیست اقلیمی از شهر اهواز با نرم افزار Climate Consultant (مشاور اقلیم یا آب و هوا) ترسیم می نماید. طبق گراف Olegy و محدوده های بالا و پائین آسایش حرارتی فصل تابستان و زمستان درشهر اهواز، نتایج بدست آمده نشان داد که تنها چهار ماه (مارچ، آوریل، اکتبر و نوامبر) در محدوده آسایش حرارتی قرار داشتند و پنج ماه (مه، ژوئن، آگوست و سپتامبر) در موقعیتی قرار داشتند که برای افراد احساس آسایش بدون جریان هوا و سرمایش ناشی از تبخیر ذرات وجود ندارد. در سه ماه (ژانویه، فوریه و دسامبر)، بدون قرار گرفتن در معرض گرمای نور خورشید یا منابع گرمایشی مصنوعی، نمی توان احساس آسایش نمود. از نتایج این مطالعه می توان در حداکثر کاربرد پتانسیل زیست محیطی برای صرفه جویی در مصرف انرژی، بهبود کیفیت آسایش در محیط های مسکونی و ساخت محیط سالم استفاده نمود.