مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی کنترل گرایش ابزار دقیق
دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

دانلود ترجمه مقاله ترمومتر نویز جانسون با قابلیت ردیابی - مجله IOP

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تنظیم ولتاژ انرژی خروجی عامل تبدیل گر تقویت کننده DC-DC

دانلود ترجمه مقاله تنظیم ولتاژ انرژی خروجی عامل تبدیل گر تقویت کننده DC-DC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله مبدل های UPS تک فازی شبکه عصبی کنترل شده با پاسخ موقت - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مبدل های UPS تک فازی شبکه عصبی کنترل شده با پاسخ موقت - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله کنترل معادله ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) - مجله IFAC

دانلود ترجمه مقاله کنترل معادله ریکاتی وابسته به حالت (SDRE) - مجله IFAC

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 42