مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تحول

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت تحول
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی با تحلیل شبکه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی با تحلیل شبکه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله جهانی شدن و مدیریت تغییر

دانلود ترجمه مقاله جهانی شدن و مدیریت تغییر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت کیفیت دانشگاه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت کیفیت دانشگاه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله کارایی و پذیرش سیستم های گزینش الکترونیک - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله کارایی و پذیرش سیستم های گزینش الکترونیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 58
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15