مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته خون و آنکولوژی
ترجمه مقاله سیگنال های تنظیمی سلول T و نقش آن ها در درمان سرطان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله سیگنال های تنظیمی سلول T و نقش آن ها در درمان سرطان - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله پیامدهای ایمونولوژیکی پیوند سلول بنیادی آلوژنیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیامدهای ایمونولوژیکی پیوند سلول بنیادی آلوژنیک - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله آرسنیک در آب آشامیدنی و خطر ابتلا به سرطان ریه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله دارورسانی هدفمند بر اساس نانو نقره برای درمان سرطان

دانلود ترجمه مقاله دارورسانی هدفمند بر اساس نانو نقره برای درمان سرطان

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله هدف درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله هدف درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
دانلود ترجمه مقاله سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله توسعه دارو های درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه دارو های درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله تغییرات در عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تغییرات در عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله تاثیرات سرطان پستان بر تغییر بدن زنان پس از درمان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیرات سرطان پستان بر تغییر بدن زنان پس از درمان - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16