پیشنویس مقالات

ترجمه مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت حسابرسی خودکار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت حسابرسی خودکار - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله پیش بینی شکست در توسعه نرم افزار چابک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیش بینی شکست در توسعه نرم افزار چابک - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله هوش مصنوعی در مراقبت از سلامت

ترجمه مقاله هوش مصنوعی در مراقبت از سلامت

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 59
ترجمه مقاله نقش سلول های بنیادی در علت شناسی و درمان سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش سلول های بنیادی در علت شناسی و درمان سرطان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مدیریت دولتی برای کلیه فصول؟ - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدیریت دولتی برای کلیه فصول؟ - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1991
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ذهنیت های نامتعارف کارآفرینان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ذهنیت های نامتعارف کارآفرینان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

ترجمه مقاله سنتز بوروفن ها: پلی مورف های دوبعدی ناهمسانگرد بور

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله خطرات و فرصت های سیستم مدیریت زیست محیطی

ترجمه مقاله خطرات و فرصت های سیستم مدیریت زیست محیطی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله الگوریتم قطره های آب هوشمند بر اساس انتخاب و ترکیب خدمات

ترجمه مقاله الگوریتم قطره های آب هوشمند بر اساس انتخاب و ترکیب خدمات

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سازگاری در تغییر سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سازگاری در تغییر سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21