تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14