تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته فلسفه

لیست مقالات ترجمه شده رشته فلسفه

مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 15 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 30 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 23 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 32 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 12,800 تومان
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 11 (1 صفحعه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 18 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 38,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 26
صفحات فارسی : 33 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 13,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 20 (شامل 5 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 27,800 تومان
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 27
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 22,800 تومان
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 18