تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته فرآوری مواد معدنی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فرآوری مواد معدنی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17