تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته سیستم محرکه خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم محرکه خودرو

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 22