تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته گیاه پزشکی

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی : 2
صفحات فارسی : 5
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 6
مبلغ: 41,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 36
صفحات فارسی : 37