تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته کنترل شکاری

لیست مقالات ترجمه شده رشته کنترل شکاری

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 27