تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی

لیست مقالات ترجمه شده رشته کارآفرینی

مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 15 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 43 (شامل 8 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 25
صفحات فارسی : 32
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 23
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 24
صفحات فارسی : 51