تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته ژئومورفولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژئومورفولوژی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12