مقالات ترجمه شده رشته نفرولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته نفرولوژی
ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تنظیم گیرنده هسته ای آکواپورین 2 در کلیه - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

ترجمه مقاله استفاده تشخیصی از اضافه باز در اختلالات اسید باز - نشریه NEJM

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله یک گزارش موردی از پروتئینوری بنس جونز مثبت کاذب

ترجمه مقاله یک گزارش موردی از پروتئینوری بنس جونز مثبت کاذب

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7