تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته نانو شیمی

لیست مقالات ترجمه شده رشته نانو شیمی

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 65
صفحات فارسی : 70
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 14,800 تومان
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 7