تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی چوب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی چوب

مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 13