تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نفت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نفت

مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 8

دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات

این مقاله حذف شده است

 

عنوان اصلی : دانلود ترجمه مقاله اثرات نانوذرات Al2O3 بر خصوصیات جریان سیال حفاری

مبلغ: 33,800 تومان
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 24